KVKK Aydınlatma Beyanı

KVKK Aydınlatma Beyanı

SAY RAMAT KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI

Say Ramat Kuyumculuk San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“SAYRAMAT” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. İşbu metin kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, elde edilmesi, saklanması, paylaşılması ve gizliliğinin koruması sırasında Veri sahiplerinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

● Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
KVKK uyarınca, SAYRAMAT olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

● Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirketimizin işletmesel faaliyet süreçlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, ve teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi, çalışmalarımızın yürütülebilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, tarafınızla iletişime geçilebilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi, Pazar araştırması yapılması, raporlama yapılması, adli ve idari süreçlerin yönetilmesi, dijital platformlarımızın iyileştirilmesi, genişletilmesi, gerektiğinde verilerin delil olarak kullanılabilmesi, kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve siber güvenlik gibi kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. SAYRAMAT tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.saymetal.com.tr internet adresindeki Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

● Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, SAYRAMAT tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

İşbu metnin kabulüyle tarafınızca aktarıma açık rıza verilmiş sayılacaktır.

● Yurtdışına Veri Aktarımı
SAYRAMAT tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4 (2) maddesinde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5 (2) ve 6 (3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı    halinde açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

● Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemivle Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla SAYRAMAT tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4 (2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5 (2) ve 6 (3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

● Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı
Şirket Web Sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. ŞİRKET, link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler İşbu “Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hakkında Aydınlatma Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.

● KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili  Kişi Olarak Haklarınız
Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.saymetal.com.tr adresindeki formu doldurup imzalayarak Orhangazi Mah. Isıso San. Sit. 15. Yol Sok. No:5 Esenyurt/İstanbul adresine iletebilirsiniz. SAYRAMAT, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
● 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
● (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 30.05.2018 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

KVKK Başvuru Formu